Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Legalizacja pobytu

W tej zakładce znajdują się niezbędne informacje dotyczące legalizacji pobytu w Trójmieście.

Urząd w którym załatwisz wszystkie sprawy związane z legalizacją pobytu to Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk

W broszurze Forum Migracyjnego znajdziesz szczegółowo opisane warunki: legalizacja pobytu

 

Zameldowanie

Mieszkając w Polsce do rejestracji pobytu potrzebujesz zameldowania się. Ten obowiązek należy spełnić jeśli przebywasz w Polsce dłużej niż trzy miesiące.

Uzyskanie numeru pesel

 Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) nadawany jest w celach identyfikacji ludności w Polsce. Otrzymasz PESEL po tym jak zameldujesz się na dłużej niż trzy miesiące.

 

Jeśli chcesz zameldować się w Gdańsku to stronie Urzędu Miejskiego w Gdański znajdziesz niezbędne informacje dotyczące warunków zameldowania się  http://www.gdansk.pl/bip/e-urzad?m=procedury&procedura=312

 

Jeśli chcesz zameldować się w Sopocie wszelkie formalności załatwisz w Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot ( pokój 11 B ,„Ewidencja ludności, meldunki”, tel. (+48 58) 5213 706 ) .

Jeśli chcesz zameldować się w Gdyni informacje dotyczące warunków zameldowania się  znajdziesz na stronie Urzędu Miejskiego w Gdyni.

 

Pobyt na stałe

Prawa do wnioskowania o pobyt stały w Polsce uzyskuje się dopiero po kilku latach mieszkania. Wymagana długość pobytu w Polsce zależy od statusu prawnego cudzoziemca..W tej broszurze znajdują się szczegółowe informacje: stały pobyt

 

Legalizacja pobytu

Instytucja w której dokonasz  legalizacji pobytu to Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Warto wcześniej zapoznać się z informacjami zawartymi w broszurze Forum Migracyjnego: legalizacja pobytu

 

Zameldowanie
W przypadku gdy zdecydowałeś się na zamieszkanie w Trójmieście  i chciałbyś zarejestrować swój pobyt w Polsce masz obowiązek zameldowania się.  Potrzebny do tego jest meldunek na stałe bądź czasowy. Obowiązek ten powstaje jeśli przebywasz w Polsce dłużej niż trzy miesiące.

 

Uzyskanie numeru pesel
Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) jest przyznawany w celach identyfikacji. Po zameldowaniu się (na okres co najmniej 3 miesięcy) zostanie Ci przyznany  automatycznie w ciągu 10 dni.
Meldunek oraz  numer pesel załatwisz w:

 1. Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12.
 2. Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, Tadeusza Kościuszki 25/27 (pokój nr: 11 D-E).
 3. Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 52/54 (pokój nr: 223).

 

 

Pobyt czasowy

Pozwolenie na pobyt czasowy wydaje się na okres od trzech miesięcy do trzech lat. Jeśli chcesz ubiegać się o pobyt czasowy wniosek należy złożyć  do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożenia odcisków palców oraz wykazania konieczności pobytu w Polsce dłużej niż trzy miesiące.

Polskie prawo przewiduje następujące rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE)
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
 • Zezwolenie przewidziane jest dla małżonków i niepełnoletnich dzieci małżonków obywateli Polski lub cudzoziemców, którzy posiadają w Polsce: prawo stałego pobytu lub status rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zezwolenie na pobyt czasowy od co najmniej dwóch lat, przy czym ostatnie zezwolenie było wydane na co najmniej jeden rok, zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych, Niebieską Kartę EU (zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji).
 • Krótkoterminowe zezwolenie na pobyt
  W wyjątkowych sytuacjach cudzoziemiec może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce. Może ono być wydane na okres do sześciu miesięcy.

 

Status uchodźcy

 Status uchodźcy przynależy się osobie, której grożą prześladowania w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub z powodu przynależności do określonej grupy społecznej.

 

 

 

Urząd Miejski w Gdańsku

Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańskwoj. pomorskie
Poniedziałek – Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 17.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 15.00
tel. 58 323-60-00
tel. 58 323-60-68
fax 58 302-39-41
Jeśli chcesz zameldować się w Gdańsku to stronie Urzędu Miejskiego w Gdański znajdziesz niezbędne informacje dotyczące warunków zameldowania się http://www.gdansk.pl/bip/e-urzad?m=procedury&procedura=312

Urząd Miasta Sopotu

Tadeusza Kościuszki 25/27
81-704 Sopotwoj. pomorskie
Poniedziałek 10.00 – 18.00
Wtorek - Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 7.30 – 15.30
tel. 58 521-37-50
tel. 58 521-37-51
Jeśli chcesz zameldować się w Sopocie wszelkie formalności załatwisz w Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot ( pokój 11 B ,„Ewidencja ludności, meldunki”, tel. (+48 58) 5213 706 ) .

Urząd Miasta Gdyni

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdyniawoj. pomorskie
Poniedziałek – Piątek 7.00 – 17.00
Sala obsługi mieszkańców Poniedziałek - Piątek 7.00 - 18.00, Sobota 8.00 - 14.00
tel. 58 668-80-00
fax 58 620-97-98
Jeśli chcesz zameldować się w Gdyni informacje dotyczące warunków zameldowania się znajdziesz na stronie Urzędu Miejskiego w Gdyni.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańskwoj. pomorskie
http://www.gdansk.uw.gov.pl/
Godziny przyjęć klientów Oddziału ds. Cudzoziemców, w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów związanych zarówno z legalizacją pobytu cudzoziemców, jak i legalizacją ich zatrudnienia:

Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 11.00-18.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek 9.00-14.00
tel. Sekretariat Oddziału ds. Cudzoziemców Kontakt: tel. 58 30 77 427 fax 58 30 77 214
tel. Automatyczna informacja telefoniczna: tel. 58 30 77 559 Informacja telefoniczna w sprawach legalizacji pobytu: tel. 58 30 77 427 Informacja telefoniczna w sprawach legalizacji zatrudnienia: tel. 58 30 77 466 tel. 58 30 77 603
fax fax 58 30 77 214
Czytaj dalej >widok szczegółowy >
Sekretariat Oddziału ds. Cudzoziemców
Kontakt:
tel. 58 30 77 427
fax 58 30 77 214
Automatyczna informacja telefoniczna:
tel. 58 30 77 559
Informacja telefoniczna w sprawach legalizacji pobytu:
tel. 58 30 77 427
Informacja telefoniczna w sprawach legalizacji zatrudnienia:
tel. 58 30 77 466
tel. 58 30 77 603
  

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.